Кози грамади 2012“ ООД извършва добив на дървесина на територията на 8 горски и ловни стопанства – ДГС Пловдив, ДЛС  Тракия, ДГС  Първомай, ДГС  Хисар, ДГС  Панагюрище, ДГС  Карлово, ДГС Хвойна и ДГС Михалково.

Годишно добиваме и реализираме около 30 000 кубически метра обла дървесина, основно иглолистни трупи от бял бор, ела, смърч, дугласкa ела, черен бор, широколистни трупи от бук, зимен дъб и топола, иглолистна и широколистна технологична дървесина (целулоза) и широколистни дърва за огрев – дъб, бук и габър.

Разполагаме с две въжени линии за извоз на дървесина от силно пресечени, стръмни и почти недостъпни терени при наклони и над 50 градуса:

– Дългометражна въжена линия „Висен“ – работи основно на спускане при дължина на трасето до 2000 метра.

Късометражна въжена линия „Колер К-З00” – работи на извличане при извозни разстояния до 400 метра.

За всяко трасе на въжената линия се изготвя проект и се монтира основно носещо въже на няколко дървени подпори по трасето. Специален вагон задвижван от теглително въже и лебедка групира товара (около 1 кубически метър дървесина) и по въздушен път го извозва до горна или долна станция на линията.

В най-висока степен се опазват оставащите живи дървета, подраста и подлеса. Не се изграждат извозни пътища и не се предизвиква ерозия.

Допълнително фирмата разполага с още шест комплексни дърводобивни бригади, три специализирани горски трактора и двадесет и пет коня за извоз на трупи, целулоза и дърва.

Извършваме и всички дейности по стопанисване и управление на частни гори – изготвяне горскостопански планове и програми, трасиране, маркиране, организиране  и извършване на дърводобив и реализиране на дървесината.

Възможността сами да добиваме и транспортираме дървесината  ни дава предимство при изпълнение на специални поръчки, като дървесен вид, дължини и диаметри в най-кратки срокове и на конкурентни цени.